Welcome to Euro Partener   Click to listen highlighted text! Welcome to Euro Partener

LEGE nr. 81 din 12 aprilie 2021

privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
EMITENT
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 13 aprilie 2021

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
ARTICOL UNIC
Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 60 din 4 august 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 7 august 2017, cu următoarele modificări și completări:

 1. La articolul I, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:
  Articolul I
  Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
 2. La articolul I punctul 1, alineatul (3) al articolului 78 se modifică și va avea următorul cuprins:
  (3) Autoritățile și instituțiile publice, precum și persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap în condițiile prevăzute la alin. (2), pot opta pentru una dintre următoarele obligații:
  a) să plătească, lunar, către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap;
  b) să plătească, lunar, către bugetul de stat o sumă reprezentând echivalentul a minimum 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap, iar cu suma reprezentând diferența până la nivelul sumei prevăzute la lit. a) să achiziționeze, pe bază de parteneriat, produse și/sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate în unități protejate autorizate.
 3. La articolul I, punctul 2 se abrogă.
 4. La articolul I, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:
  2^1. La articolul 78, după alineatul (4^1) se introduc două noi alineate, alineatele (4^2) și (4^3), cu următorul cuprins:
  (4^2) Fac excepție de la prevederile alin. (3) lit. b) unitățile protejate autorizate înființate în cadrul organizațiilor persoanelor cu handicap, care pot desfășura și activități de vânzări și/sau intermedieri, cu condiția ca minimum 75% din profitul obținut să fie destinat programelor de integrare socioprofesională pentru persoanele cu handicap din organizațiile respective. Aceste unități au obligația prezentării unui raport financiar la fiecare început de an, din care să rezulte cum au fost utilizate fondurile obținute prin activitatea comercială.
  (4^3) Activitățile de intermedieri prevăzute la alin. (4^2) se referă numai la produse și/sau servicii oferite de către o altă unitate protejată autorizată potrivit dispozițiilor prezentei legi.
 5. La articolul I punctul 4, litera b) a alineatului (2) al articolului 81 se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) fără personalitate juridică, cu gestiune proprie, sub formă de secții, ateliere sau alte structuri din cadrul operatorilor economici, instituțiilor publice ori din cadrul organizațiilor neguvernamentale, care au angajate minimum 3 persoane cu handicap, reprezentând cel puțin 30% din totalul angajaților structurii respective, iar timpul de lucru cumulat al acestora reprezintă cel puțin 50% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaților secției, atelierului sau structurii respective.
 6. La articolul I, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:
 7. La articolul 81 alineatul (2), litera c) se abrogă.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
LAURENȚIU-DAN LEOREANU
PREȘEDINTELE SENATULUI
ANCA DANA DRAGU
București, 12 aprilie 2021.
Nr. 81.

Sună acum
Click to listen highlighted text!