Welcome to Euro Partener   Click to listen highlighted text! Welcome to Euro Partener

Descarcă fișier

ORDIN Nr. 1001/2022 din 13 octombrie 2022
privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea art. 78 alin. (2) şi (3) din
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap
Având în vedere:

 • art. 78 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
  persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • art. 42 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea
  Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind
  protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu
  modificările şi completările ulterioare;
 • art. 4 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 234/2022 privind atribuţiile,
  organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor
  Persoanelor cu Dizabilităţi;
 • Referatul Serviciului juridic, contencios, licenţiere şi autorizări nr. 12.815 din
  1.09.2022,
  în temeiul art. 1 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 234/2022 privind atribuţiile,
  organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor
  Persoanelor cu Dizabilităţi,
  preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu
  Dizabilităţi emite următorul ordin:
  ART. 1
  Se aprobă Instrucţiunile pentru aplicarea art. 78 alin. (2) şi (3) din Legea nr.
  448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
  republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu
  modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă
  din prezentul ordin.
  ART. 2
  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui
  Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr. 590/2008 privind aprobarea
  Instrucţiunilor pentru aplicarea art. 78 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi
  promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicat în Monitorul Oficial al
  României, Partea I, nr. 817 din 5 decembrie 2008.
  ART. 3
  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Autorităţii Naţionale
  pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi,
  Mihai Tomescu
  Bucureşti, 13 octombrie 2022.
  Nr. 1.001.
  ANEXĂ
  INSTRUCŢIUNI
  pentru aplicarea art. 78 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi
  promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
  ART. 1
  Scopul prezentelor instrucţiuni este de reglementare unitară a prevederilor art. 78
  alin. (2) şi (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
  persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  denumită în continuare lege, şi de a îndruma principalii actori implicaţi în ceea ce
  priveşte situaţiile în care devine incidentă aplicarea prevederilor legale mai sus
  menţionate.
  ART. 2
  (1) În sensul prezentelor instrucţiuni, angajatul este salariatul cu normă întreagă
  pentru care durata normală a timpului de muncă este prevăzută la art. 112 din Legea
  nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările
  ulterioare.
  (2) Salariaţii angajaţi cu fracţiune de normă sunt incluşi în numărul total de
  angajaţi proporţional cu timpul efectiv lucrat conform prevederilor contractului
  individual de muncă.
  ART. 3
  (1) În vederea aplicării prevederilor art. 78 alin. (2) din lege, procentul de 4% din
  numărul total de angajaţi se determină ca medie aritmetică rezultată din suma
  efectivelor zilnice de salariaţi din luna respectivă, inclusiv zilele de repaus
  săptămânal, zilele de sărbători legale şi alte zile în care, potrivit dispoziţiilor legale,
  nu se lucrează, împărţită la numărul total de zile calendaristice.
  (2) În efectivele zilnice nu se includ salariaţii aflaţi în concediu fără plată, cei aflaţi
  în grevă, cei detaşaţi la lucru în străinătate şi nici cei ale căror contracte individuale
  de muncă sunt suspendate.
  (3) Pentru fiecare zi de repaus săptămânal sau de sărbătoare legală se iau în calcul
  efectivele de salariaţi din ziua lucrătoare precedentă, cu excepţia persoanelor al căror
  contract individual de muncă a încetat în acea zi.
  ART. 4
  Procentul de 4% rezultat în urma aplicării prevederilor art. 3 este un număr care are
  o valoare zecimală din două cifre.
  ART. 5
  În aplicarea prevederilor art. 78 alin. (3) din lege, procentul de 4% rezultat
  conform art. 4 se înmulţeşte cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată
  sau, după caz, cu 50% din salariul minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit prin
  hotărâre a Guvernului în vigoare în luna pentru care se plăteşte, în funcţie de opţiune.
  ART. 6
  Sumele prevăzute la art. 78 alin. (3) lit. a) şi b) reprezintă obligaţii de plată la
  bugetul de stat, în conformitate cu Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de
  stat, aprobat prin anexa nr. 3 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de
  Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului
  formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire
  prin autoimpunere sau reţinere la sursă, cu modificările şi completările ulterioare,
  poziţia 24: Vărsăminte de la persoanele juridice, pentru persoanele cu handicap
  neîncadrate.
  ART. 7
  (1) Achiziţionarea de produse şi/sau servicii realizate prin activitatea proprie a
  persoanelor cu handicap angajate în unităţi protejate autorizate se realizează pe baza
  unui acord de parteneriat, modelul acestuia fiind prevăzut în anexa la Normele
  metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi
  promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului
  nr. 268/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Plata pentru achiziţionarea pe bază de parteneriat de produse şi/sau servicii
  realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap poate fi parţială.
  ART. 8
  (1) În situaţia în care operatorul economic achiziţionează, parţial, produse şi/sau
  servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate în unităţi
  protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă mai mică decât suma datorată
  bugetului de stat, acesta datorează bugetului de stat diferenţa de sumă.
  (2) În situaţia în care operatorul economic achiziţionează produse şi/sau servicii
  realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate în unităţi
  protejate autorizate, pe bază de parteneriat, în sumă mai mare decât suma datorată
  bugetului de stat în luna respectivă, operatorul economic nu datorează nicio sumă
  bugetului de stat, iar diferenţa în plus se reportează în luna următoare, în sensul
  diminuării obligaţiei de plată.
Sună acum
Click to listen highlighted text!